Menu

Vedtægter

Vedtægter

BOLDKLUBBEN AF 1973 - SLAGELSE

(Senest revideret på generalforsamlingen d. 27. februar 2020) 

 • §1

  Foreningens navn er Boldklubben af 1973-B73, og den er stiftet den 8. september 1973. Dens hjemsted er Slagelse kommune.
  Foreningen er tilsluttet DBU Sjælland, DIF, DGI & KDF og dermed undergivet disse organisationers gældende bestemmelser. Foreningen kan til enhver tid tilsluttes andre forbund.

 

 • §2
  Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. Dette sker ved at samle alle medlemmer under de bedst mulige forhold med hensyn til idrætsudøvelse, samt ved at skabe et godt kammeratskab og vise en fair og nobel holdning.

 

 • §3
  stk. 1
  Som medlemmer anses alle, der betaler et fastsat kontingent, og deltager enten som sportsudøver eller er interesseret i at deltage i foreningsarbejdet på anden måde. Eneste forudsætning er at foreningens vedtægter følges. Som støttemedlemmer optages enhver.
  stk. 2
  Medlemmer der efter bestyrelsens opfattelse ved optræden, direkte eller indirekte, skader foreningens formål og arbejder, herunder overtræder foreningens vedtægter, kan udelukkes af foreningen for et af bestyrelsen fastsat tidsrum eller for bestandigt. Det udelukkede medlem kan anke denne afgørelse til førstkommende generalforsamling.
  stk. 3
  Indmeldelse er gældende et halvt år. Eventuel udmeldelse skal ske til kasserer.

 

 • §4 
  stk. 1
  Foreningen ledes af en bestyrelse der består af:
  a) Formand
  b) Næstformand
  c) Kasserer
  d) Sekretær
  d) Strategi- og frivilligansvarlig
  e) Proces- og kommunikationsansvarlig
  f) Formændene for Kvinde/Pige, Herresenior og Herreungdomsudvalget
  stk. 2
  Alle valg til bestyrelsen gælder for to år. Formand, Strategi- og frivilligansvarlig samt Sekretær vælges på lige år, medens Næstformand, Kasserer og Proces- og kommunikationsansvarlig vælges på ulige år.
  stk. 3
  Valgbar til bestyrelsen er ethvert myndigt medlem.
  stk. 4
  Der vælges to revisorer som afgår skiftevis hvert andet år, og en revisorsuppleant som vælges hvert år.
  stk. 5
  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 • §5 
  Bestyrelsen kan nedsætte udvalg for hver aktivitet, der er på foreningens program.

 

 • §6
  stk. 1 Kvinde/Pige, Herresenior og Herreungdomsudvalget kan bestå af:
  a) Udvalgsformand, der i henhold til § 4 stk. 1 pkt. e, automatisk er medlem af bestyrelsen.
  b) Udvalgsnæstformand
  c) Sekretær
  d) Indtil tre eller fire udvalgsmedlemmer, efter generalforsamlingens beslutning.
  stk. 2
  Alle valg gælder for to år. Formand og sekretær vælges på ulige år, medens næstformand og udvalgsmedlem(er) vælges på lige år.
  stk. 3
  Der vælges to suppleanter for et år ad gangen.
  stk. 4
  Valgbar til udvalgsformand er ethvert myndigt medlem, medens øvrige udvalgsmedlemmer og suppleanter kan vælges blandt medlemmer som i det pågældende kalenderår fylder eller er fyldt 15 år.
  stk. 5
  Valgene foregår på generalforsamlingen.
  stk. 6
  Udvalgenes eventuelle forslag til deres egen forretningsorden skal godkendes af bestyrelsen. Udvalgene udarbejder hvert år et budget, der inden udgangen af januar måned fremsendes til bestyrelsens godkendelse. Kassereren skal inden udgangen af januar måned forelægge udkast til regnskab til udvalgenes godkendelse.

 • §7
  Bestyrelsens formand, næstformand og kasserer har ret til at overvære udvalgsmøder, dog uden at have stemmeret.

 

 • §8
  Der kan optages aktive og passive medlemmer med stemmeret i foreningen. Alle kontingenter fastsættes af generalforsamlingen og opkræves halvårligt.

 

 • §9
  stk. 1
  Ingen af foreningens medlemmer, bestyrelsens medlemmer eller udvalgenes medlemmer hæfter personligt for de forpligtigelser foreningen har indgået. Det er alene foreningen og dens respektive formue, der hæfter for disse forpligtigelser.
  stk. 2
  Foreningens medlemmer har ikke økonomiske forpligtigelser overfor foreningen udover kontingentforpligtigelsen.
  stk. 3
  Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

 • §10
  stk. 1
  Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i februar måned, og annonceres på Boldklubben B73's hjemmeside www.b73.dkmed angivelse af dagsorden med mindst to ugers varsel.
  stk. 2
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før.
  stk. 3
  Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret.
  Dog har forældre/værge til et eller flere medlemmer under 15 år stemmeret med en stemme. Hvert medlem har en stemme. Dog har ingen medlemmer, der er i restance for kontingent stemmeret.
  stk. 4
  På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de fremmødte stemme berettigede). Dog kræves til ændring af vedtægter, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, og til udelukkelse af et medlem, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.
  Såfremt bestyrelsen eller mindst 20 stemmeberettigede kræver det, skal der foretages skriftlig afstemning. Ved personvalg hvor flere personer er foreslået, kræves der normalt skriftlig afstemning. I alle tvivlstilfælde afgør dirigenten med bindende virkning afstemningsmåden.
  Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
  stk. 5
  Alle i bestyrelsen har tavshedspligt.

 

 • § 11
  På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Lovlig indvarsling af generalforsamlingen.
  3. Aflæggelse af årsberetning fra bestyrelsen.
  4. Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene.
  5. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Fremlæggelse af budget.
  8. Fastsættelse af kontingenter.
  9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 4.
  10. Valg af udvalg i henhold til § 6.
  11. Eventuelt.

 

 • §12
  stk. 1
  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis 1/4 af foreningens samlede medlemmer stiller skriftligt krav herom, med angivelse af dagsorden.
  stk. 2
  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter at kravet er modtaget, og skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

 • § 13
  Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

 

 • § 14
  I bestyrelsen og udvalgene afgøres alle sager ved at over halvdelen stemmer for. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Kopi af eventuelle referater af udvalgsmøder skal på begæring foreligges bestyrelsen. Der føres altid protokol over beslutninger i bestyrelsen.

 

 • § 15
  Foreningens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december, og senest 14 dage før generalforsamlingen afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne. Revisorerne skal kritisk revidere foreningens regnskab.

 

 • § 16
  stk. 1
  Foreningen kan kun opløses, når 3/4 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
  stk. 2
  I tilfælde af foreningens opløsning hensættes eventuelle aktiver i en periode på 10 år i et pengeinstitut til eventuelt senere benyttelse ved genoprettelse af foreningen.
  stk. 3
  Efter 10 år overgår formuen til idræts- og ungdomsarbejdet i Slagelse kommune.
  stk. 4
  Udskrift af kontoen stiles til Slagelse kommune.

 

 • § 17
  Disse vedtægter er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamlinger den 27. november 1990, og ændret på generalforsamlingerne den 21. februar 1995, den 19. marts 1996, den 19. marts 1997, den 16. marts 2004, den 26. januar 2010, den 31. januar 2012, den 24. januar 2013, den 27. januar 2014, den 26. februar 2015 og den 27. februar 2020.
Luk