Menu

Den grønne tråd

”Den grønne tråd” beskriver klubbens strategi, holdninger og retningslinjer med vægt på det sportslige og udvikling indenfor børne- og ungdomsfodbolden.

En forudsætning for at kunne være træner og leder i klubben er, at man kender til, accepterer og arbejder i overensstemmelse med ”Den grønne tråd”.

”Den grønne tråd” forklarer vigtigheden af, at alle har fokus på fortsat sportslig udvikling i klubben, og at der skabes sammenhæng mellem børne-, ungdoms- og seniorfodbold. B 73 vil skabe rammer som muliggør fokus på talent og breddefodbold i samme organisation.  

B 73 skal være kendt for at være et godt sted at være med masser af glade børn. Børn, ungdom, senior, ældre, piger og drenge, mænd og kvinder betragtes alle som ligeværdige. B 73 skal opleves som et udviklingssted for alle, både breddespilleren, men også for de ambitiøse og talentfulde spillere såvel som trænere.

Bestyrelsen er synlig og troværdig og klubben har en gennemskuelig, effektiv og ansvarlig økonomisk styring. Herudover så arbejder klubben efter at have en effektiv og grundig kommunikation.

Praktiske forhold herunder klubbens organisation fremgår af klubbens hjemmeside og af trænerhåndbogen.

 

B 73 Værdier og målsætninger

Fællesskab - Respekt - Rummelighed - Udvikling

 

I B 73 er alle fodboldkammerater og arbejder ud fra følgende grundregler og værdisæt:

 • Alle medlemmer behandler kammeraterne i fodboldfamilien - vores modstandere, dommere og tilskuere – som de vil behandles med respekt og venlighed.
 • I B 73 er der ligeværdige muligheder for piger og drenge og vi viser rummelighed over for alle der vil spille fodbold uanset niveau.

 • Vi ønsker at alle som spiller fodbold i B 73 får lov at gennemgå en udvikling både sportsligt/fodboldfagligt og som kammerat (menneske).

 • Vi er afhængige af fællesskabet skabt af frivillige, og ser det som en fælles opgave konstant at rekruttere nye frivillige til klubben på alle niveauer. Alle klubbens medlemmer forventes at bidrage i en eller anden grad i det frivillige arbejde.

 • Vi optræder loyalt over for klubben og over for beslutninger truffet af bestyrelse og udvalg. Vi møder altid hinanden med overskud og forståelse, med hvilken vi understøtter den konstruktive dialog i og omkring klubben.

 • Vi tænker i helheder. Hvad er bedst for klubben, - ikke kun for holdet eller årgangen? Vi samarbejder på tværs af klubbens hold og afdelinger.

 • Vi tænker i planlægning og vi udviser rettidig omhu.

BØRNE- OG UNGDOMSFODBOLD FODBOLD I B 73

Børn og unge skal have det sjovt med deres idræt, og dyrke idrætten på deres egne vilkår. Udgangspunktet for fodbolden er Lege – Lære – Udvikle. Denne rækkefølge er styrende for hvordan vi træner og lærer vores børn og unge at spille fodbold.

 

Fodbold i B 73 skal være sjovt…. og vi har fodbold for ALLE.

Vi vil lære spillerne ”at fejle er at lære”. Vi mener, at de som tør forsøge/fejle i deres unge år bliver de spillere, som kan mest når de bliver voksne. Disse spillere har skaffet sig værdifuld erfaring.

 

I B 73 er hver eneste spiller vigtig

Børn og unges udviklingshastighed er forskellig. Det betyder, at spillere skal behandles og udfordres individuelt. Vi sammenligner ikke spillere med andre, når det gælder udvikling. Vi sammenligner alene med spilleren selv i forhold til hvad spilleren tidligere har præsteret.

Vi anerkender at spillerne talentmæssigt og interessemæssigt er differentierede. Nogle vil gerne træne fire gange om ugen mens andre gerne vil nøjes med træning to gange.

B73 er DBU børneklub og respekterer og efterlever DBU's børnerettigheder og anbefalinger, som er spillerens grundlæggende rettigheder som barn. Rettighederne kan læses her på DBUs hjemmeside.

 

I B 73 spiller vi på barnets vilkår, og vi træner og spiller kamp efter barnets forudsætninger

 • Træningsøvelser er tilpasset aldersgruppen. Vi forsøger at begrænse os til få forskellige øvelser pr. træningspas. Vi er ikke bange for at gennemføre de samme øvelser ofte.
 • Vi taler klart og tydeligt. Vi giver korte instruktioner så spillerne kan forstå hvad vi vil. Vi kontrollerer forståelsen ved at stille modspørgsmål.
 • Vi forhindrer ikke spillere i at dyrke andre idrætter. Vi samarbejder hellere med spilleren for at tilrettelægge hvordan der fortsat kan være plads til fodbolden blandt flere fritidsaktiviteter.
 • Vi ser kampene som udviklende træning, hvor vi forsøger at spille som vi træner. Udvikling af den enkelte spiller går altid før resultaterne i børnefodbold.
 • Teknisk træning, småspil og mange boldberøringer prioriteres.
 • Ved kamp: Vi forsøger ikke at styre den enkelte spillers ageren på banen under kampe. Det er spillernes ansvar at løse sin opgave. Vi giver få gode råd undervejs, bruger gerne ”de åbne spørgsmål” politik samt feedback i pausen eller efter kampen.

 

B 73 prioriterer fair play

Fair Play i praksis er at respektere holdkammerater, modspillere, dommere, trænere, forældre, og i det hele taget følge udsagnet at ”behandle andre, som man selv vil behandles”.

 • Vi holder altid ”god stil”, og opfører os ordentligt på og udenfor banen.
 • Vi hilser altid på modstanderens spillere og ledere samt dommere før og efter hver kamp.
 • Vi følger fodboldens regler og dommerens afgørelser. Lederne (og forældre) optræder som rollemodeller for spillerne.
 • Vi klapper, hujer og støtter vores egne hold. Vi håner ikke vores modstandere.

Grundlæggende principper i B73 for børne- og ungdomsfodbold

For at sikre en ”grøn tråd” i det arbejde der udføres på de enkelte hold, er der defineret en række principper, som skal følges af alle trænere i B 73.  Disse principper skal sikre, at alle trænere arbejder ud fra de samme grundholdninger, samt sikre at børnenes forældre kender til klubbens principper. På denne måde ved alle, hvad de kan forvente når man henholdsvis er træner/leder i B 73 eller har børn som spiller fodbold i klubben.

 

Ingen resultatfokusering i børnefodbold

Man må gerne i kampene spille for at vinde, men med tanke på at udviklingen er det vigtigste. Fokus skal især rettes mod hvad der var godt samt mod hvad der kan gøres bedre (her tænkes ikke det eventuelle nederlag men teknik/taktik individuelt og som hold => udvikling). Meget gerne hængt op på den forgangne uges træningsemne. Dette er i langt højere grad med til at udvikle den enkelte spiller.

 

Tryghed

Det er vigtigt, at de enkelte trænerteams formår at skabe en god atmosfære og stemning på sit hold, så alle spillere føler sig trygge og respekteret. Tryghed er helt grundlæggende, hvis en spiller skal fungere optimalt blandt andre. Børn udvikler sig bedst i trygge rammer.

 

Positivitet

Glæden og indlæringen er størst ved at anvende et princip om at være positiv. Dvs. spillerne skal roses og opmuntres. Det skal dog husket, at konstruktiv kritik og feedback også fører til udvikling. Dette gælder både til træning og i kamp.

 

Leg

Fodbold er først og fremmest en leg – en organiseret holdleg med nogle regler og retningslinjer.

Træning af børn i aldersgruppen 5-10 år skal være baseret på leg. Man kan dog for de 8-10 årige godt kan begynde at tage forskellige andre læringsbaserede øvelser i brug jf. DBUs anbefalinger. Det er vigtigt at legen ikke bruges til at finde en taber og en vinder.

 

Glæde

Træningen skal tilpasses således, at alle børn får mange små succesoplevelser, f.eks. ved at kunne ”mestre” forskellige øvelser. Succes avler succes og vil skabe en synergieffekt hos den enkelte spiller i form af glæde, selvtillid og motivationen til at udvikle sig yderligere.

 

Èn bold pr. spiller

Træning af børn skal i stor udstrækning foregå med én bold pr. spiller, således at den enkelte spiller har så mange boldberøringer som overhovedet muligt.

 

Fællesskab

Det er vigtigt, at den enkelte spiller føler et fællesskab med de øvrige spillere på holdet. Dette uanset om holdet vinder eller taber i kamp eller til træning f.eks. under spil til to mål.

Trænere, holdledere og forældre skal alle bidrage til at dette fællesskab opbygges og opretholdes. En metode er at involvere forældregruppen til at tilrettelægge forskellige aktiviteter uden for fodboldbanen.

Når en ny spiller ankommer til et hold, er det ikke alene trænerens ansvar at sørge for at integrere den nye spiller. Dette er i lige så høj grad en opgave for holdets spillere samt forældre.

 

Fair Play

Alle spillere og forældre i B 73 skal lære om ”Fair Play” og praktisere det både til træning og til kamp. Mobning til enhver tid skal undgås. Træneren eller lederen skal sammen med forældrene øjeblikkelig skride ind over for alt mobning, hvis det finder sted.

 

Træning

Fokus i træningen af børn i denne aldersgruppe skal være teknisk træning med bold, da mange af de øvrige aspekter kan udvikles, når spillerne når ungdomsrækkerne.

 

Jævnbyrdighed

Holdene i børneafdelingen skal i videst muligt omfang tilmeldes stævner og turneringer hvor de møder jævnbyrdige hold. Kampe som bliver vundet eller tabt stort, giver hverken glæde eller udvikling af spillerne, uanset om man vinder eller taber.

Det er trænernes ansvar på det enkelte hold, at opdele holdet som jævnbyrdige ved spil til to mål under træningen og ved kampe, søge i samarbejde med modstanderens træner at ramme den jævnbyrdige kamp (en grøn kamp)

LMS-princippet

Alle holdene i børnegruppen skal anvende LMS-princippet i forbindelse med kampe (lige meget spilletid).

 

Alsidighed

Træneren på det enkelte hold skal tilstræbe, at det enkelte barn over en længere periode lærer at spille forskellige pladser på sit hold. En specialisering på en enkelt plads i en tidlig alder, vil bremse den enkelte spillers mulighed for at udvikle sig og bremser en udvikling af komplette fodboldfærdigheder. Træneren skal hele tiden have for øje, at spillerne bør kunne spille flere pladser på holdet.

 

Niveau

I børneafdelingen arbejdes der ikke med selektering. Niveau inddeling / differentiering i træning og kampe bør begyndes omkring U9 med forbehold for RAE (relativ alders effekt) og senere i ungdomsfodbolden REV (relativ vækst effekt). Vi kan stadig ikke vide, hvem der bliver de bedste spillere før de er kommet ud af puberteten og har opnået PHV (peak height velocity)

 

Fællesskab i fokus

Fællesskab er en af klubbens værdier og alle årgange / hold har fokus på at skabe et solidt fællesskab både på årgangen og på tværs af årgange. Konkret foregår det via fælles opvarmning uanset niveau samt en masse sociale arrangementer og fælles stævner.

 

 

SENIORFODBOLD I B 73

Der laves glidende overgange mellem ungdomsfodbolden og seniorfodbolden, så der ikke er nogen der stopper fordi seniorerne er ”farlige” Det tilstræbes derfor at de ældste ungdomshold træner samtidig med seniorerne.

Herudover så fokuseres der på samtræninger årgangene imellem. B 73 er en klub, hvor der på seniorplan er en balance mellem at opnå resultater og socialt fællesskab. Der er i klubben plads og muligheder for alle og integrationen af nye spillere vægtes højt.

På alle seniorhold fokuseres på teknisk fodbold som opnås med god træning af dygtige og kvalificerede trænere.

 

TRÆNER I B 73

 

Som træner i B 73 har man to vigtige roller: én som træner og én som leder. Fælles er at træneren altid optræder som forbillede på en positiv og konstruktiv måde.

 

Lederrollen

Som leder i B 73 er det vigtigt, at man kan skabe en god, positiv og respektfuld relation til gruppen/holdet, har et positivt menneskesyn og et stort motiverende engagement for det man gør.

 

Lederens rolle er at udvikle/uddanne spillerne og lede holdet. At være stærk i modgang, og ydmyg i medgang. Lederen skal bevare overblikket, og skal ikke hidse de unge spillere og sig selv op til at vinde for enhver pris. Lederen skal også forstå, acceptere og følge indholdet af B 73 sportslige strategi samt deltage i informationen af indholdet bl.a. via forældremøder og under træning/kampe.

 

Trænerrollen

I B 73 opfattes kampene i børne- og ungdomsgruppen, som en del af træning og derved uddannelse. Kampe er vigtige træningspas. Kampe kan dog først blive rigtig vigtige for udviklingen og uddannelsen af spillerne, hvis indstillingen hos træneren er, at de unge spillere skal lære af kampene, og ikke lære at vinde for enhver pris. Især trænerne i ungdomsgruppen (fra 11 år) skal huske, at deres spillere er i gang med at uddanne sig til junior, ynglinge- og seniorspillere. Det kræver tålmodighed.

Vi vil og kan påvirke spillerne i den rigtige retning, når det gælder vigtigheden af ikke at vinde for enhver pris. Ved at få lov til at ”lege” fodbold og samtidigt have det sjovt håber vi, at vi kan skabe en livslang fodboldinteresse hos den enkelte spiller, og samtidig ”et hjerte for B 73”. Blandt de unge spillere har vi forhåbentligt også de nye fremtidige trænere og ledere i B 73.

Formålet med ”den grønne tråd” er også at påvirke at alle trænere til at være ”klubtrænere” frem for ”holdtrænere”.

 

I trænerens rolle indgår

 • At deltage i klubbens og afdelingens møder, konferencer og aktiviteter.
 • At udarbejde en aktivitetskalender for sæsonen indeholdende træning, kampe og andre aktiviteter for gruppen/holdet. Planen formidles til alle spillere (forældre) samt til aktuelle udvalg.
 • At sikre at en fra trænerteamet er til stede først og sidst ved hver eneste samling holdet har.
 • En række administrative opgaver.
 • At byde nye spillere velkommen.
 • At respektere, at skolearbejde prioriteres før fodbolden.

Trænerne i B 73 arbejder efter

 • Ved hver træning og kamp at give hver spiller en kort udviklende feed back (bemærkning/instruks o.lign). Efter kampe give feedback på præstationen af holdet.
 • At lytte aktivt til spillernes forslag og bemærkninger.
 • Ved planlægning at sørge for at spillere, der er udtaget til talentsamling er velforberedte til at kunne gøre deres bedste ved disse samlinger. Disse samlinger anser vi for vigtigere end vores egne træning og kampe og trænerne har ansvar for, så vidt muligt at følge op på disse spillere under og efter disse samlinger.
 • Give ansvar til spillere. Herved giver vi dem samtidigt beføjelser til at gøre noget på deres egen måde.
 • At bevare legen. Glæden skal være anledningen til at træne.

 

Træneruddannelse i B 73

Alle trænere anbefales at gennemføre relevante kurser og uddannelser ud fra den årgang træneren er ansvarlig for.

B 73 betaler for alle relevante kurser, der kræves af B 73. Det er klubbens ansvar at formidle oplysninger om kurser og tilmelding til DBU. Hvis træneren har særlige kursusønsker, vurderes kompetencebehovet af relevante udvalg.

 

Holdleder i B 73

Holdlederens rolle er at bistå træneren i de opgaver der ikke har med den direkte trænergerning at gøre. Hos nogle børnehold deltager holdlederen aktivt under træning på lige fod med træneren.

Som holdleder er det vigtigt at man kan skabe en god, positiv og respektfuld relation til træneren, holdet og forældregruppen bl.a. igennem højt informationsniveau.

Opgaver for holdleder (aftales altid med cheftræneren)

 • Ansvarlig for praktiske og administrative forhold i forbindelse med kamp og træning.
 • Tilrettelægge aktiviteter f.eks. forældremøder, mønstringer samt bidrage til hold- og årgangsaktiviteter f.eks. årsafslutning.
 • Hjælpe træneren med at ajourføre telefon- og maillister samt udarbejde kamp-, kørsels-, vaske-, telefonlister samt holdkort m.v.

Trænerassistent i B 73

Med henblik på at udnytte, at unge spillere har gode fodboldmæssige færdigheder samt lederpotentiale kan disse anvendes i rollen som trænerassistenter. Børn og unge lærer hurtigt ved at se andre spillere demonstrere elementer i fodbolden.   

FORÆLDRE ELLER BEDSTEFORÆLDRE I B 73

Når en forælder har betroet B 73 at lære sit barn at spille fodbold, og at udvikle sig som menneske, skal klubben selvfølgelig gøre sit. Børnegruppens hold skal dog ikke opfattes som en ”institution”, hvor forældre kan aflevere deres børn og hente dem igen, når fodboldtræningen er færdig. Børnegruppens trænere har ofte brug for forældrene under træning til hjælp ved øvelser (stationstræning) eller hvis barnet slår sig under træningen. Fra ca. U9 kan det accepteres at forældre ikke er til stede under træning og kamp. Ved yngre spillere er det nødvendigt at en ”støtteforældre” er til stede, som barnet kan henvende sig til.

Ledere/trænere ser altså forældre, som en ressource. Engagerede forældre er til stor hjælp for os ved alle arrangementer, samlinger og træninger. Denne hjælp/aflastning gør, at trænere kan koncentrere sig mere om spillerne og deres udvikling. Vis interesse for børnenes idræt og vær velkommen til både træning og kamp. Forældre og anden familie, skal ved både træning og kamp tilstræbe sig på at efterleve de 10 forældre bud:

 • Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det.
 • Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille.
 • Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere.
 • Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende.
 • Respekter dommerens beslutninger - se på dommeren som en vejleder.
 • Skab god stemning ved kampene – byd fx. udeholdets forældre på kaffe.
 • Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet.
 • Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.
 • Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn.
 • Husk på, at det er dit barn som spiller – ikke dig!!

Forældre opfordres til at støtte med diverse gøremål omkring holdet og ved arrangementer i klubben. Oplev glæden ved at være en del af ”fodboldfamilien” i B 73.

Forældreudvalg

Primær opgave er at hjælpe til med i forbindelse med årgangens sociale aktiviteter, samt f.eks. at samle penge ind til holdets aktiviteter og evt. rejser.

I forbindelse med samarbejdet med trænere skal forældre huske, at træneren er der for spillernes skyld, og ikke for forældrenes skyld. Det er endvidere træneren, der som repræsentant for klubben, har ansvaret for spillerne til træning og til kamp.

Klubben forventer, at forældre deltager i årgangens forældremøder.

Luk