Menu

Børne- og ungdomspolitik

B73 - Børne- og ungdomspolitik.  
Børne- og ungdomspolitik - download

Følgende Børne- og ungdomspolitik, er gældende for alle spillere, ledere, trænere og holdledere i B 73 ungdomsafdeling. Børne- og ungdomspolitikken er udarbejdet for at sikre en klar ensretning i forhold til klubbens arbejde- og omgang med børn og unge

Børne- og Ungdomspolitikken er udarbejdet med udgangspunkt i DBU’s anbefalinger. Politikken er gældende for alle årgange, dvs. fra U 5 til U18.

                                             Emner / Retningslinjer                        

Ansvarlig

DBU Børnepolitik

Klubben tilslutter sig DBUs børnerettigheder:

1.     Alle børn har ret til fodbold

2.     Alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination

3.     Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser

4.     Alle børn har ret til, at deres forældre ses som ressourcepersoner

5.     Alle børn har ret til et godt børneliv

6.     Alle børn har ret til at være en del af noget større

7.     Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse

8.     Alle børn har ret til selv at vælge

9.     Alle børn har ret til social sikkerhed

10.  Alle børn har ret til børneopdragelse

11.  Alle børn har ret til, at der bliver ført periodiske tilsyn af deres trænings- og kampmiljøer

12.  Alle børn har ret til, at DBU’s 10 børneløfter overholdes

 

Brug af omklædningsrum før og efter fodbold

 

Klubbens bestyrelse opfordrer til omklædning i klubben før og efter fodboldaktiviteter. Det styrker fællesskabet og bidrager til at børn får en naturlig kropsforståelse.

 

·       Drenge og piger klæder om hver for sig.

·       Trænere/ledere bader aldrig sammen med børnene.

·       Træner(e) færdes udelukkende i omklædningsrum hvis der et formål. Klubben ser helst, at det ikke sker under børnenes omklædning før og efter kamp. Ved behov skal der være minimum 2 voksne til stede.

·       Det prioriteres, at der er en voksen venter udenfor, mens børn klæder om og bader.

·       Brug af mobiltelefoner må ikke finde sted i omklædningsrummene

 

Bestyrelsen

Alkohol

 

·       Klubbens ledere, trænere og spillere må ikke være påvirket af alkohol under udførelse af træning og under afvikling af kampe.

·       Klubbens retningslinjerer for indtagelse af alkohol følger dansk lovgivning i forbindelse med aktiviteter i B73 regi. Det gælder både til træning, ved hjemme- og udekampe samt ved andre arrangementer inklusiv fodboldrejser.

·       Enhver overskridelse af disse retningslinjer vil ikke blive accepteret. Ungdomsudvalget har til enhver tid bemyndigelse til at ekskludere trænere, ledere og spillere. Hvis ungdomsspillere overskrider retningslinjerne kontaktes forældrene.

Bestyrelsen

Seksuelle krænkelser

·       Der indhentes lovpligtig børneattest på alle klubbens trænere.

·       Ved overnatningssituationer skal der altid være mindst 2 voksne sammen med børnene.

·       Der skal altid være mindst 1 voksen af samme køn som børnene ved overnatning.

·       Vi accepterer kram og generel berøring, som foregår i relation til spillet.

·       Vi accepterer ikke unødig berøring i alene-rum eller på anden vis berøring, som er uønskede.

Kontaktperson(er)

·       Det er klubbens formand som modtager indberetninger og som i samarbejde med bestyrelsen efterfølgende har det opfølgende arbejde.

 

Ansvarlig i bestyrelsen

·       Det er til hver en tid den siddende formand eller næstformand i B73 bestyrelse, som er den pågældende person, som har ansvaret for udførelse ad denne politik.

 

Procedure ved mistanke

·       Alle med tilknytning til B73 har pligt til at rette henvendelse til klubbens bestyrelse, hvis man har mistanke om alle former for overgreb på børn.

 

Proces for kontakt til myndigheder

·       Det er den siddende bestyrelse, der varetager det videre forløb i sådanne sager.

·       Bestyrelsen tager fat i relevante myndigheder for at få afgjort om der er hold i sagen.

·       Bestyrelsen vurderer i fællesskab, hvorvidt der skal ske en suspendering af den pågældende indtil sagen er behandlet og afgjort.

 

·        

·       Ansvarlig i bestyrelse er formanden for børneudvalget.

Kommunikation herunder de sociale medier

·       Som spiller i B 73, taler vi ordentligt til hinanden og opfører os pænt. Det er både i tale, sms og på de sociale medier.

 

·       Klubben ønsker, at voksne agerer som rollemodeller, samt at der bliver brugt et respektfuldt sprog/tone. Det skaber respekt for hinanden samt et tillidsfuldt forhold.

 

     

·       I klubben ønsker vi at have en sund træningskultur hvor vi respekterer hinanden med et ordentligt sprog. Vi accepterer ikke, at børn taler grimt med hinanden. Evt. tilfælde håndteres med direkte samtale med de involverede og evt. med forældre hurtigst muligt efter hændelsen.

 

 

·       Vi ønsker, at vores træner(e) møder klubbens spillere med en anerkendende tilgang og med en respektfuld tone, som skaber tillid og udvikling.

 

·       Vi lærer af fejl. Vi skælder ikke ud over fejl.

 

Sociale medier

 

·       De sociale medier må ikke være platform for negative, ekstreme holdningstilkendegivelser eller krænkende diskussioner. Der kommunikeres med gode historier i en ordentlig og positiv tone.

 

·       Frivillige trænere har ret til fritid. Derfor er det klubbens holdning, at al skriftlig kommunikation forgår via platformen Holdsport. Et hold kan oprette en gruppe på sociale medier, men træneren skal, i udgangspunktet, ikke være primus motor.

 

Ansvarlig i bestyrelse er formanden for børneudvalget.

Den gode velkomst

·       Ved indmeldelse modtages en velkomstfolder fra B73 til nye medlemmer.

Procedure for inddragelse af forældre

·       Klubben ønsker at inddrage forældre tidligt bl.a. for at være frivillige som trænere, holdledere eller hjælpere til diverse aktiviteter for årgangen og for klubben.

·       Ansvarlig i bestyrelse er formanden for børneudvalget.

Konkurrence/kamp

·       Alle spillere, som er med til kamp, skal have spilletid. Jo yngre spillerne er, jo oftere skal der foretages udskiftninger.

·       Alle børnespillere har, som hovedregel, krav på at spille, hvad der tidsmæssig svarer til halvdelen af spilletiden.

·        

 

·       Træneren og nærmeste udvalgsformand

 

·       Mobning/mistrivsel

Ved modbing eller mistrivsel sættes følgende procedure i gang: 
Træneren tager kontakt til forældre. Den enkelte eller de involverede modtager ved behov en advarsel.  I yderste konsekvens kan det medføre bortvisning.
Den sportslige ledelse er altid informeret i disse sager.

 

Trænere(n) skal altid aktivt tage et ansvar for trivslen.

 

Sammen med forældre laves en handleplan med sportslige og sociale hensyn mv.

 

Kontaktpersoner

Det er klubbens nærmeste udvalgsformand, der rettes henvendelse til. De vil i samarbejde med trænere(n) for det enkelte hold have ansvaret for den videre proces.

 

Ansvarlige i bestyrelsen

Det er til hver en tid den siddende formand, som er ansvarlig.

 

 

 

·       Træneren og nærmeste udvalgsformand

·        

 

B73 Slagelse’s Børnepolitik

Udvikling

·       Børnepolitikken evalueres løbende. Ændringer og tilføjelser implementeres hurtigst muligt af udvalg og/eller bestyrelse.

·       Bestyrelse og nærmeste udvalg

 

 

 

Luk